webinar register page

Webinar banner
APPLYING LESSONS FROM THE PAST
/ENG/
Rewriting history frequently happens in the service of building a one sided cultural or national narrative. Conflicts, social and political turmoil in Former Yugoslavia were centred around political interests of different ethnicities that allegedly could not be settled in a nonviolent way. Our diverse Panel of experts, scholars and filmmakers will draw from their personal experiences and works to discuss how we can use and transmit credible and verified information about the violence in the past? How can material evidence from the past transform bias narratives?

/ALB/
Rishkrimi i historisë ndodh shpesh në shërbim të ndërtimit të një narracioni kulturor ose kombëtar. Konfliktet, trazirat sociale dhe politike në ish-Jugosllavi ishin përqendruar në interesat politike të etnive të ndryshme që gjoja nuk mund të zgjidheshin në një mënyrë jo të dhunshme. Paneli ynë i larmishëm i ekspertëve, studiuesve dhe krijuesve të filmit do të reflektoj mbi përvojat dhe punimet e tyre personale për të diskutuar se si mund të përdorim dhe transmetojmë informacion të besueshëm dhe të verifikuar në lidhje me dhunën në të kaluarën? Si munden provat materiale nga e kaluara të ndryshojnë narrativat e njëanshme?

/SER/
Prepisivanje istorije često se događa u službi stvaranja jednostranog kulturnog ili nacionalnog narativa. Sukobi, društvena i politička previranja u bivšoj Jugoslaviji bili su usredsređeni na političke interese različitih etničkih grupa koji se, navodno, nisu mogli rešiti nenasilnim putem. Naš raznoliki panel profesionalaca će koristiti svoja lična iskustava kako bi razgovarali o tome kako možemo koristiti i prenijeti vjerodostojne i provjerene informacije o nasilju u prošlosti? Kako materijalni dokazi iz prošlosti mogu transformirati pristrasne narative?

Aug 13, 2020 04:30 PM in Vienna

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: DokuFest.